facebookChinese

Idioma

PROBLEMES MÉS HABITUALS EN ELS SISTEMES DE SANEJAMENT DE LES INDÚSTRIES DEL SECTOR ALIMENTARI, METAL·LÚRGIC O MUNICIPAL, DE LES SEVES PLANTES DEPURADORES D’AIGÜES RESIDUALS I LA SEVA SOLUCIÓ

PROBLEMA 1. – SANEJAMENT DE LES XARXES INTERIORS, XARXES MUNICIPALS I PRETRACTAMENT DE LES EDARS

INTRODUCCIÓ

Un dels principals residus que es generen dins les indústries alimentàries i de restauració i també a les xarxes de sanejament municipals són els greixos, olis i les restes de proteïnes (fibres de teixits, sang, etc). Aquests residus dificulten el funcionament dels equips de la planta depuradora. La solució a aquests problemes es troba en els tractaments a base de microorganismes específics adaptats BACTERIA-BIOPOP.

Cerdos en el matadero - Cocina - BIOPOP

Els escorxadors, sales d’especejament d’animals, fàbriques de conserves, fàbriques d’aliments precuinats, cuines de restaurants i hotels, etc, i també en les xarxes de sanejament municipals, tenen uns problemes comuns: els greixos i restes de proteïnes originats en les realització d’aquestes tasques, i també pels greixos i olis que van a parar a les xarxes municipals d’origen domèstic. Aquests productes s’acumulen en els desguassos d’aquestes indústries, arquetes interiors i xarxes municipals, obstruint-los i produint males olors. Aigües avall aquests residus es dipositen en els equips de les plantes depuradores dificultant el seu funcionament i causant nombroses avaries. Finalment, quan passen a la planta depuradora, produeixen inhibició en el procés biològic dificultant l’eliminació de la DBO.

ELIMINACIÓ DE GREIXOS ACUMULATS I PREVENCIÓ DE NOUS DIPÒSITS

Cartuchos BACTERIA BIOPOP

VISTA DELS CARTUTXOS BACTERIA BIOPOP

Aquest problema és de fàcil solució en l’actualitat, amb la instal·lació dels cartutxos BACTERIA-BIOPOP en els desguassos, arquetes i en les pròpies canonades.

El BACTERIA-BIOPOP són cilindres resistents, semi submergibles, que es dissolen lentament en el corrent d’aigües residuals i que alliberen els microorganismes i enzims que contenen, reduïnt paulatinament l’olor i degradant els greixos i olis dipositats.

Reja antes

Reixa de desbast obstruïda per greix

COM ÉS EL BACTERIA-BIOPOP

El BACTERIA-BIOPOP està fabricat sobre una matriu de dissolució lenta dins d’una xarxa porosa resistent. Està dissenyat per a ser dissolt en qualsevol mitjà aquós (trampa de greix, estació de bombament, etc.), o directament en una línia de clavegueram. El BACTERIA-BIOPOP se subjecta mitjançant una fina corda a qualsevol element del pou, trampa o canonada, procurant sempre que quedi submergit en el corrent de l’aigua.

Es fabrica en diverses grandàries (com es veu a la foto anterior), amb la finalitat que es pugui acomodar a llocs de diferents dimensions (pous de bombament, arquetes, sistemes de drenatge i clavegueram) i per cabals diversos. La durada dels cilindres és d’entre 30 i 90 dies, depenent de la dimensió del sistema on estan instal·lats, de la temperatura de l’aigua i la velocitat de flux.

Tornillo antes

Cargol sense fi evacuador de sòlids tamisats

VARGOL SENS FI DESPRES

El mateix equip després de l’aplicació de BACTERIA-BIOPOP

Reja despues

La reixa anterior després d’instal·lar BACTERIA-BIOPOP

COM S’USA EL BACTERIA-BIOPOP

Els productes BACTERIA-BIOPOP són fàcils d’usar i disminueixen considerablement el cost d’operació de les plantes depuradores, evitant intervencions d’emergència si s’usen preventivament, mantenint nets els controls de nivell, les bombes i qualsevol element electromecànic instal·lat a les plantes depuradores.

BACTERIA-BIOPOP està especialment formulat pel seu ús en:

– Indústria alimentària
– Indústria metal·lúrgica
– Producció d’aliments precuinats
– Hotels, restaurants i cuines domèstiques
– Càmpings
– Casernes militars
– Plantes de tractament municipals