facebookChinese

Idioma

Remediació natural d’un sòl contaminat per hidrocarburs

Aplicació de productes naturals BACTERIA®, sobre un sòl contaminat per hidrocarburs en un terreny industrial, on existien tancs d’emmagatzematge de petroli.

PrestigePeriòdicament es produeixen desastres ecològics produïts per vessaments de petroli en el Medi Ambient, els més coneguts són els produïts per accidents marítims de vaixells petroliers, com el PRESTIGE a les costes del nord-oest d’Espanya, l’Exxon Valdez a Alaska, les explosions de plataformes petrolíferes al golf de Mèxic o els vessaments a les costes de Nigèria. Però també hi ha multitd de focus de contaminació de menor incidència, com són el trencament d’oleoductes, desmantellament d’instal·lacions petrolíferes, etc, que en moltes ocasions no surten a la premsa, però que són focus de contaminació per als ecosistemes i per a la població propera.

Atacar el problema no sempre és fàcil, no per falta de solucions tècniques experimentades, sinó per interessos polítics o econòmics de grans corporacions, que anteposen els seus propis interessos a la solució més pràctica i efectiva del problema.

S’ha demostrat, que les millors solucions passen pels tractaments biològics naturals, utilitzant la bioaumentació. Aquesta tecnologia permet descontaminar sòls i aigües subterrànies contaminats per compostos orgànics tòxics i inhibidors, entre ells el petroli i els seus derivats. La bioaumentació pot usar-se en la majoria de situacions, on aquests compostos ténen la seva presència, podent ser metabolitzats per organismes naturals que eliminen totalment el medi contaminant.

RespiròmetreUn cas pràctic de bioremediació, va consistir en l’aplicació de BACTERIA® XBS, sobre un sòl on uns tancs d’emmagatzematge d’hidrocarburs, havien contaminat el medi, pel seu desmantellament. Per veure la diferència entre una degradació natural dels hidrocarburs i la degradació ajudada amb l’aplicació de BACTERIA® XBS, es van inocular residus C-13 i C-15 (provinents dels tancs), en dos reactors d’un Respiròmetre electrolític, sense cap additiu , només al cap de 70 i 80 hores es va començar a detectar un consum d’oxigen significatiu, és a dir inici de degradació del contaminant.

En les cèl · lules de simulació, només s’eliminava el 15% dels hidrocarburs, després de 14 dies i el 45% després de 28 dies. Posteriorment, es va inocular (BACTERIA®-XBS) sobre altres mostres, les reduccions van ser 39% després de 14 dies i 78% després de 28 dies, el que indica la naturalesa inhibidora del dissolvent d’hidrocarbur i una duplicació de la velocitat de biodegradació per bioaumentación .

TancsSòlsBACTERIA

A gran escala, el sòl a tractar va ser dividit en tres zones de tractament. Cada zona estava coberta per prevenir la volatilització dels hidrocarburs i la infiltració de pluja. El condicionament del sòl incloïa el producte microbià (BACTERIA®-XBS) en una suspensió d’aigua, més els nivells requerits de nutrients (BACTERIA®-NPN) per al creixement microbià.

Primerament es va estendre el producte excavant a una profunditat de 35 cm, seguidament, es van excavar altres 35 cm polvoritzant amb nutrients i l’inòcul, uns 35 cm finals que es va inocular el producte. Per accelerar la remediació, es van barrejar mecànicament les tres fases de sòl, proporcionat la ventilació suficient per al creixement microbià.

L’anàlisi final van mostrar nivells molt per sota dels inicials. Sobre 12 mostres preses, 7 d’elles van donar uns valors hidrocarburs totals HTP, per sota de 10 mg / kg. Anàlisi addicionals per benzè, toluè, etilbenzè i xilè (BTEX) i per al total de halògens orgànics (TOX) van indicar nivells per sota dels límits detectables en totes les mostres del sòl.

CONCLUSIONS: La bioremediació estàtica mitjançant piles de sòl amb l’addició de microorganismes naturals, resulta ser un mètode de tractament cost-efectiu rendible, per aquests sòls contaminats amb hidrocarburs. A l’àrea comercial, aquests microorganismes naturals, es refereixen a BACTERIA® XBS i nutrients BACTERIA® NPN.

Aquesta tecnologia es va proposar al Ministerio de Marina Espanyol, quan el l’enfonsament del Prestige a les costes de Galícia, la resposta del Ministerio de Marina, va ser que ja tenien els seus propis mètodes de neteja.

Biofarming of Diesel Fuel