facebookChinese

Idioma

Economia circular MODELS DE SUPORTS BIOFILL® TIPUS “A” i “B”, APLICACIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Els models BIOFILL® tipus A i B, en les seves diferents variants que figuren en la taula següent, s’utilitzen bàsicament per a filtres percoladors, encara que també poden utilitzar-se per filtres biològics d’aire. El tipus A també pot utilitzar-se per llits mòbils.

En aquesta taula trobareu totes les característiques tècniques de cada un dels models.

Els models BIOFILL® tipus BR i BR2 s’utilitzen per a filtres percoladors de gran alçada i per a filtres biològics enterrats.

Les característiques més importants són:

  1. Major superfície útil per a la realització del procés de depuració biològica.
  2. Major temps de retenció de l’aigua dins del sistema i un elevat temps de contacte entre l’influent i la biomassa.
  3. Major presència d’aire en tota la massa del farciment.
  4. Major interrupció contínua del flux líquid per tal d’evitar la formació de camins preferencials del líquid.
  5. Major hàbitat per a la fixació de les colònies bacterianes, per mitjà de superfícies especialment rugoses.
  6. Major relació superfície útil / pes per la seva baixa densitat en relació a la seva superfície.
  7. Eliminació de camins preferents i d’embassades que poden provocar rebliments i condicions anaeròbies.

La combinació de tots aquests destacables avantatges que no es troben en altres farciments, permeten qualificar els portadors BIOFILL® com els més eficaços i segurs per als processos de depuració mitjançant filtre percolador, llit mòbil (MBBR) i altres aplicacions com torres d’intercanvi químic, torres d’intercanvi de fases, torres de refrigeració, etc.

Per a una millor aplicació, dirigir-se a la nostra publicació sobre disseny de filtres percoladors.