facebookChinese

Idioma

NOTICIES SOBRE ELS FARCIMENTS PLÀSTICS BIOFILL®

BIOLOGÍA Y FILTRACIÓN S.L ha experimentat durant l’any 2014 un increment del 62% d’unitats en la seva producció de peces de farciment dels diversos models denominats BIOFILL® en respecte a l’exercici 2013. Aquest increment ha estat causat a causa de la captació de nous Clients internacionals amb comandes de gran envergadura dels BIOFILL® TIPUS B, BR i C.

BIOLOGÍA Y FILTRACIÓN S.L. que va ser fundada fa 4 anys (finals de febrer del 2011) en plena crisi econòmica, amb una clara vocació exportadora i d’arribar a ser un referent mundial en la fabricació de farciments plàstics per al tractament d’aigües residuals mitjançant els sistemes biològics de biomassa fixa, està aconseguint una posició privilegiada en el mercat mundial del tractament d’aigües residuals. Durant el primer any, les exportacions a Europa van ser fonamentals per a l’arrencada de la empresa, quatre anys desprès, la companyia factura un 140% més amb respecte a l’exercici de la seva fundació.

La producció de l’exercici 2014 s’ha distribuït de la següent manera:

BIOFILL® tipus A             31,3 milions d’unitats
BIOFILL® tipus B -BR          5,9 milions d’unitats
BIOFILL® tipus C                23,4 milions d’unitats


BIOFILL® Tipus A

El BIOFILL® TIPUS A està consolidat des de fa molts anys. La seva fabricació s’inicia el 1988, desprès de comprar una llicencia italiana, desenvolupada per un professor de la Universitat de Milà. Posteriorment, mitjançant un acord amb la Universitat Politècnica de Catalunya es van portar a terme diversos estudis en planta pilot, per a la millora del producte i verificar la seva aplicació i rendiment en aigües residuals de diferents característiques i diferents condicions de treball.

Amb el temps la venta del producte ha experimentat un creixement regularment lineal. Els principals usuaris d’aquest producte han sigut els fabricants de plantes depuradores compactes. Per a ells, l’empaquetat del producte es fa de diverses formes, segons ho sol·liciti el client amb envasos especials personalitzats. La venta a granel, ha sigut per a grans projectes desenvolupats per la nostra companyia o per a grans enginyeries adjudicatàries de plantes depuradores de tipus municipal o industrial.

El BIOFILL® TIPUS B va ser dissenyat anys més tard 1998, amb la finalitat de poder oferir un bon producte però a low cost. Existeix diversa competència a nivell mundial que ofereix productes de baixa qualitat i a sota preu, el que implica perdre moltes oportunitats de negoci amb el BIOFILL® TIPUS A.

Productes BIOFILL® Tipus A

BIOFILL tipo A negra

Depuradora

Tanque


BIOFILL® Tipus B-BR

El BIOFILL® TIPUS B amb un àrea específica de 120 m2/m3 es un producte amb la qualitat que segueix la línia establerta per la nostra companyia. Presenta menor superfície específica que el BIOFILL® TIPO A > 160 m2/m3. El seu preu de venta es menor i permet arribar a un major nombre de mercats.

El BIOFILL® TIPUS B, presenta una varietat que nombrem BIOFILL® BR per a casos especials. Aquest només es diferencia del model estàndard en el gruix de les seves parets (veure aplicacions a la secció de productes/farciments plàstics).

Productes BIOFILL® Tipus B-BR

Biofill B

Tanques

Depuradora


BIOFILL® Tipus C

Els MODELS BIOFILL® TIPUS C i C-2 son els nostres productes de creació més recent 2006-2014.

Les tecnologies més populars actualment (MBBR i MBR) que permeten tractar efluents de major carga obtenint major rendiment, ocupant menor superfície, ens va portar primer al disseny del model BIOFILL® TIPUS C que al llarg del temps ha patit diverses modificacions fins a la seva configuració actual amb una superfície específica de 460 m2/m3; Aquest producte té gran acceptació en el mercat davant a altres productes d’altres fabricants, per la seva bona qualitat/preu.

Requeriments del mercat que exigeixen un portador de major superfície específica, ens va portar a treballar durant l’any 2014 en un nou producte. Partint del disseny anterior es va arribar al nou BIOFILL® TIPUS C-2 amb una superfície específica de 590 m2/m3). Aquest producte s’ha llençat al mercat el mes de gener del 2015.

Productes BIOFILL® Tipus C

BIOFILL C2 - C2T Lecho móvil


Els nostres farciments estan dissenyats per a ser usats en plantes depuradores d’aigües residuals mitjançant els sistemes de filtre percolador i llit mòbil, plantes desodoritzadores, plantes d’intercanvi químic, torres de refrigeració, piscifactories, etc.

Els nostres Clients son: Municipis, enginyeries de disseny de EDARS, enginyeries de processos productius, fabricants de torres de refredament, fabricants de EDARS compactes, etc.