Sistema de filtre percolador

Sistema de filtre percolador de depuració

 El sistema de filtre percolador imita el que es produeix a la natura al llarg del curs d’ un riu.

En la depuració d’ aigües residuals, els filtres percoladors han ocupat sempre una posició destacada. La seva aplicació ve de finals del segle XIX, però la seva eficàcia no anava més enllà del 50%, degut a l’ ús de farciments minerals: grava, pedra volcànica, etc. Això ha canviat des del moment en que s’ ha introduït els farciments plàstics, que han augmentat la superfície de contacte entre l’ aigua i les colònies de microorganismes i el pas de l’ aire per a la oxidació de la matèria orgànica i la respiració endògena de les bactèries. Amb aquesta innovació introduïda en els anys 60-70 del segle passat, els rendiments que s’ arriben, arriben al 98% en eliminació de la DBO5.

Que és un filtre percolador i per que serveix

Un filtre percolador es un dels sistemes de depuració biològics de llits amb biomassa fixa, que opera sota condicions aeròbiques. L’Aigua residual a depurar s’esparceix sobre el farciment que conforma el filtre, mitjançant un sistema mecànic rotatiu que en general estarà impulsat hidràulicament, sense necessitat d’energia elèctrica. Solsament quan els filtres percoladors tenen un diàmetre extremadament gran, s’instal·larà un motorreductor de baixa potencia per a garantitzar el moviment del sistema, que guanyi la seva inèrcia de pes.

Les colònies de bactèries creixen sobre les superfícies de les peces de farciment. Al passar l’aigua a través del farciment, entra en contacte amb les colònies de bactèries que s’han format sobre les peces del mateix; aquestes degraden la matèria orgànica, convertint els compostos de carboni, en CO2, aigua i altres compostos.

El filtre percolador s’omple amb material d’alta superfície específica, farciments plàstics BIOFILL® tipus A (160 m2/m3), o BIOFILL® tipus B (130 m2/m3) de gran volum lliure (96 % en tots dos tipus).

L’aireació es produeix per convecció natural d’aire. El dipòsit disposa d’unes finestres de ventilació per on entra l’aire ascendent, xocant a contracorrent amb l’aigua descendent.

El disseny del filtre percolador és bàsic per aconseguir el rendiment desitjat. La càrrega màssica i la càrrega hidràulica de disseny, dependrà de diversos factors, amb la temperatura mitja de l’aigua i la constant cinètica del farciment instal·lat. BIOLOGÍA Y FILTRACIÓN, S.L., li pot ajudar en el disseny.

L’aigua bruta ha de passar prèviament per un sedimentador, amb la finalitat d’evitar que una gran quantitat de matèria en suspensió, es dipositi en la superfície del farciment i l’obturi. Així mateix, un excés de càrrega, pot arribar a colmatar-lo.

Un filtre percolador correctament dissenyat és el sistema més econòmic de funcionament, ja que pot arribar a funcionar sense necessitat d’energia elèctrica.